محصولات شرکت اعم از

اوره 46 % شیراز

قیر 6070 و قیر امولاسیون و انواع قیر ها و مشتقات نفتی تولید کشور ایران

مواد شیمیایی اعم از

زائیلین ، فرمالین ، اسید کلریدریک 37 % و متانول ، و……